Cookie- och integritetspolicy

Mediafy Relations AB, org.nr. 559370-7523 (”Mediafy” och även vi, oss, vår, vårt, våra) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. 

Mediafys personuppgiftsbehandling sker i enlighet med den europiska dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) och med andra tillämpliga lagar och regler om dataskydd och personuppgiftshantering. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur Mediafy samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även de rättigheter du har som registrerad och hur du kan tillvarata dessa.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är varje form av uppgift som avser en levande person och som direkt eller indirekt kan hänföras till denne. Personuppgifter kan alltså vara varje form av uppgift som pekar ut en person och behöver inte innehålla exempelvis namn, adress eller personnummer. Även krypterade uppgifter kan också vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är ett samlingsbegrepp för alla typer av åtgärder som vidtas i relation till uppgifterna. Som exempel kan nämnas behandlingstyper såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning eller överföring.

Personuppgiftsansvarig

Mediafy Relations AB, org.nr. 559370-7523, med adress Östermalmsgatan 26, 114 26 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy.

Från vilka källor samlas dina personuppgifter in?

Mediafy inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig, antingen genom att du tillhandahåller dem till oss exempelvis genom vår webbplats eller genom möten, brevväxling, telefonsamtal, e-post och andra kommunikationsformer mellan dig och oss. Mediafy kan också komma att samla in uppgifter om dig från andra, så kallade tredje parter. Denna typ av insamling från tredje parter sker uteslutande från offentliga register, såsom exempelvis SPAR, när det är nödvändigt för oss för att kunna uppdatera våra register och säkerställa att vi har korrekt och komplett information om dig. 

Mediafy samlar in, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Mediafy erbjuder.
 2. När du fyller i kontaktuppgifter på vår webbplats (exempelvis e-postadress eller mobiltelefonnummer).
 3. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och via sociala medier.
 4. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 5. Ditt besök på våra webbplatser.

Hur vi använder dina personuppgifter

Ändamål

Behandlingar

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera beställning och/eller köp.

o    Leverans (inklusive tillhandahållande av leveransalternativ, avisering och kontakter rörande leveransen).

o    Hantering av din order.

o    Identifikation och ålderskontroll.

o    Adresskontroll mot SPAR

o    Hantering av reklamations- och garantiärenden.

o    Hantering av ditt kvitto om du via tredje part använder tjänst för digitala kvitton.

o    Namn.

o    Personnummer.

o    Kontaktuppgifter (t ex. adress, e-post och telefonnummer).

o    Ålder.

o    Kön.

o    Köp- och beställningshistorik.

o    Uppgift om köp/beställningstidpunkt.

 

Laglig grund: Fullgörande av beställnings- och/eller köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet/avtalen. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

 

Ändamål

Behandlingar

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera och följa upp serviceärenden och i övrigt kommunicera med dig.

o    Identifiering.

o    Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till användarservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).

o    Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

o    Uppföljning av vår hantering av ditt ärende.

o    Samla in omdöme och feedback.

o    Namn.

o    Personnummer.

o    Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer).

o    Ålder.

o    Kön.

o    Din korrespondens.

o    Köp- och beställningshistorik

o    Uppgift om köp/beställningstidpunkt.

o    Eventuellt fel/klagomål.

o    Uppgift om ditt kundserviceärende.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att serviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

 

Ändamål

Behandlingar

Kategorier av personuppgifter

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

o    Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).

o    Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

o    Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra användare.

o    Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t ex. köphistorik, kontaktuppgifter, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in, affärsplanering samt för optimering av kundupplevelsen.

o    Namn.  

o    Kontaktuppgifter (t.ex. leveransadress, e-post och telefonnummer).

o    Ålder.

o    Kön.

o    Geografiska platsdata.

o    Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

o    Köp, beställnings- och användar-genererade data (t ex. klick- och besökshistorik).

o    Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

o    Information om hur du har interagerat med oss, dvs hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra användares berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslag (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

 

Ändamål

Behandlingar

Kategorier av personuppgifter

För att genomföra marknadsföringsåtgärder direkt via e-post och sms samt i digitala kanaler såsom sökmotorsmarknadsföring, sociala medier och bannerannonsering.

o    Framtagande av underlag för

analys och utvärdering av annonskampanjer och för att fatta beslut om förändringar av annonskampanjer för att optimera resultatet av dessa.

o    Insamling av uppgifter för att kunna skicka information och marknadsföring via SMS, e-post, push eller andra digitala kontaktvägar såsom exempelvis sociala medier.

o    Namn.

o    Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

o    Ålder.

o    Kön.

o    Cookies som lagrar IP-adress och användarID.

o    Köp- och användargenererade data (t ex. klick- och besökshistorik).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra användares berättigade intresse av att kunna motta marknadsföring av våra tjänster och produkter.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 12 månader därefter.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.

o  Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

 

o Namn.

o Personnummer.

o Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

o Ålder.

o Kön.

o Köp/ beställningshistorik.

o Uppgift om köp/beställningstidpunkt.

o Användarens korrespondens med oss.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid av 12 månader därefter. Om behandlingen sker på grund av en rättslig förpliktelse lagras uppgifterna för den tid som krävs enligt aktuell lagstiftning.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

 

Ändamål

Behandlingar

Kategorier av personuppgifter

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

o    Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t ex. bokföringslagen och konsumenträttslagstiftning).

o    Namn.

o    Personnummer.

o    Kontaktuppgifter (t ex. adress, e-post och telefonnummer).

o    Ålder.

o    Din korrespondens.

o    Köp/ beställningshistorik.

o    Uppgift om köp/beställningstidpunkt.

o    Eventuellt fel/klagomål.

o    Uppgift om ditt kundserviceärende.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att ditt köp eller din beställning (inkl. leverans och betalning) genomförts och för en tid om 36 månader därefter. Om inte tvingande lagstiftning föreskriver att uppgifterna sparas för en längre tid.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Kontakter med konsulter, underleverantörer och andra samarbetspartners.

o  Insamling, organisering och strukturering av kontaktuppgifter avseende befintliga och potentiella leverantörer och andra samarbetspartners samt i förekommande fall deras anställda i den mån de är kontaktpersoner.

o  Kommunikation med leverantörer och andra samarbetsparter.

 

o Namn på konsulter vi anlitar.

o Namn på kontaktpersoner hos leverantörer eller andra samarbetspartners.

o Konsulter, leverantörer eller andra samarbetspartners korrespondens med oss.

o Köp/ beställningshistorik.

o Uppgift om köp/beställningstidpunkt.

Laglig grund: Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att kunna samarbeta med företag och att bygga och upprätthålla goda relationer med våra konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners.

Lagringsperiod: Uppgifter lagras i för detta ändamål i upp till 12 månader efter den senaste kontakten.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Mediafys berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

 

Utlämnande av personuppgifter

I samband med något av de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Hur vi använder dina personuppgifter” kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till:

 • myndigheter;
 • våra samarbetspartners. Sådana samarbetspartners är exempelvis företag som erbjuder IT-lösningar, inklusive e-plattform, affärssystem och analysverktyg;
 • externa konsulter som bistår oss i vår verksamhet.

Mediafy samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som har vidtagits är du välkommen att kontakta oss.

Om cookies och användningen av cookies

Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.morot.co använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google analytics).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster som vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartcookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa tjänster inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Google-tjänster

Vår webb, www.morot.co, använder Google-tjänster som Google Analytics. Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och undersöka användningen av www.morot.co, för att framställa rapporter rörande aktiviteten på hemsidan, så att vi kan utveckla användbarheten av webben. Google kan komma att använda de insamlade personuppgifterna i enlighet med Googles egen integritetspolicy.

Skyddet för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter och för att hålla skyddet uppdaterat och effektivt har vi vidtagit ett antal åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår:

 • Utbildning och träning av relevant personal för att säkerställa att de är medvetna om vårt ansvar och skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter.
 • Administrativa och tekniska kontrollfunktioner för att begränsa åtkomsten till personuppgifter för andra än de som har behov av att behandla sådana uppgifter.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive lösenord, brandväggar, kryptering och antivirusmjukvara.
 • Fysiska säkerhetsåtgärder, t.ex. nyckel/passerkort och kod för att komma in i våra lokaler.

Dina rättigheter och val

Som registrerad har du, enligt Dataskyddsförordningen, en uppsättning rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och gentemot den som behandlar dessa. De rättigheter som den registrerade har enligt Dataskyddsförordningen presenteras och förklaras i det följande.

Rätten till tillgång

Du har rätt till tillgång avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar (s.k. registerutdrag). Observera att vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätten till komplettering

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också ha rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;
 • du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse;
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål;
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som omfattar oss.

Vi kan vara förhindrade att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, t.ex. bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till begränsning

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen ska begränsas får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot berättigat intresse

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

Vid frågor eller begäran att utnyttja rättigheter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor alternativt om du vill utnyttja dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på:

Mediafy Relations AB

Adress: Östermalmsgatan 26, 114 26 Stockholm
E-post: [email protected]
Telefon: 08-51750222 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2022-04-25

Vid missnöje

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

 

Vi hjälper dig!