Allmänna villkor

Morot & Co gåvokort företag

 1. Allmänt

Morot & Co (som är en del av Mediafy Relations AB) säljer gåvokort till företag och organisationer i Sverige. Genomförd beställning av gåvokort innebär att du godkänner dessa allmänna villkor för köp av gåvokort (nedan ”Villkoren”).                Villkoren gäller om ingenting annat avtalats mellan Morot & Co (nedan ”Morot & Co”) och kunden.

 

 1. Gåvokort och giltighetstid

Gåvokortet är en värdehandling. Ett gåvokort gäller för en inlösen. Förlorat gåvokort ersätts ej.

 

Gåvokortets giltighetstid är 12 månader från den dag det utfärdas. Morot & Co tar inget ansvar för gåvokort med avseende på giltighetstid som köpts eller på annat sätt förvärvats av tredje part.

 

 1. Beställning och orderbekräftelse

Gåvokort beställs på hemsida, telefon eller via e-post. Morot & Co förbehåller sig rätten att genomföra kreditupplysning på kund vid beställning.

 

Beställning på hemsida

En orderbekräftelse skickas via e-post när vi har mottagit beställning och eventuell kreditupplysning genomförts.

 

Beställning per telefon och e-post

En orderbekräftelse skickas via e-post när ordern har registretats eller enligt överenskommelse.

 

 1. Priser

Priser för gåvokort anges i svenska kronor och återfinns på Morot & Cos hemsida. Priser anges exklusive moms. Morot & Co förbehåller sig rätten att justera priserna löpande. Justerat pris gäller från det datum som det publicerats på Morot & Cos hemsida.

 

 1. Leverans av gåvokort

Gåvokorten kan skickas digitalt via e-post men också som fysiskt gåvokort inom 4 arbetsdagar med spårbar företagspost inom Sverige. För fysiska leveranser utom Sverige tas kostnadsförslag fram på förfrågan.

Fysiska gåvokort till företag levereras till i beställningen angiven adress.

 

 1. Aktivering av gåvokort

Gåvokortet aktiveras med en unik

gåvokortskod enligt de instruktioner som anges på gåvokortet och på hemsidan. Gåvokortet är inte knutet till en specifik gåvomottagare fram till dess att aktivering har genomförts.

 

 1. Inlösen av gåvokort

Gåvokort inlöses på inlösensida tillhandahållen av Morot & Co.

 

Gåvokort kan endast nyttjas hos Morot & Co och till de produkter/tjänster som anges på Morot & Cos hemsida och i orderbekräftelse.

 

Gåvokorten kan inte bytas mot kontanter eller återköpas och kan endast användas för inlösen av de varor/tjänster som gåvokortet omfattar.

 

 1. Leverans av inlöst gåva

Vid inlösen av gåvokort så ansvarar den inlösande parten för att ange rätt leveransadress och aviseringsuppgifter samt att hämta ut aviserat paket i tid. Inlösande part står för tillkommande kostnader för delaktigt angiven leveransadress eller ej uthämtat paket.

Leveranstid av vald vara/tjänst levereras till mottagaren inom 2-8 arbetsdagar. Digitala tjänster levereras via e-post i anslutning till inlösen.

 

 

När gåvokort används till inlösen av tidning ansvarar inte Morot & Co i förhållande till prenumeration av tidning som dragits tillbaka eller lagts ned av aktuellt förlag under pågående prenumeration utan hänvisar till respektive förlag.

 

 1. Kunduppgifter

För att köpa gåvokort hos oss måste du ange samtliga obligatoriska uppgifter. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och du kommer ej vidare i beställningen. Varje gång du genomför en

ny beställning hos oss ska du kontrollera att de angivna adressuppgifterna är aktuella.

Om den adressen du har angivit inte är giltig förbehåller vi oss rätten att avvakta med leverans tills du lämnar nya och korrekta uppgifter till oss.

 

 1. Betalning

Företag faktureras via i beställningen angiven e-postadress alternativt via utsänd faktura till i beställning angiven postadress. Betalningsfristen är 15 dagar från fakturadatum om inget annat överenskommits. Efter förfallodagen tillämpas lagstadgad dröjsmålsränta. 

 1. Behandling av personuppgifter

I den del de tjänster som Morot & Co levererar innebär personuppgifts-behandling är det Mediafy Relations AB som är personuppgiftsansvarig för sådan personuppgiftsbehandling. Den part eller organisation som överför personuppgifter till Morot & Co och Mediafy Relations AB ansvarar för att varje sådan överföring är laglig och förenlig med samtliga krav som ställs för sådana överföringar i EU:s dataskyddsförordning EU/2016/679 (GDPR) och i eventuell övrig tillämplig dataskyddslagstiftning. För fullständig personuppgiftspolicy hänvisas till Morot & Cos hemsida.

 

 1. Reservationer

Morot & Co reserverar oss för eventuella fel i information om gåvokort och inlösningsbara varor/tjänster på Morot & Cos hemsida, såsom bilder på varor/tjänster och eventuella tryckfel. Morot & Co förbehåller oss också rätten att löpande ändra innehållet i produkten gåvokort och Villkoren. Ändringar gäller från det datum som Morot & Co genomför förändring av innehållet i produkten gåvokort eller det datum som de ny Villkoren publiceras på Morot & Cos hemsida. Morot & Co reserverar sig vidare för att varor/tjänster kan ta slut eller utgå ur sortimentet.

 

 1. Reklamation och klagomål

Om kund ej är nöjd med leverans av gåvokort eller inlösen av gåva så kund välkommen att ta kontakt med kundtjänst. Enklast reklamerar kund genom att fylla i https://reklamera.paperform.co/. Kund får inte åberopa att vara/tjänst är felaktig, om hen inte lämnar Morot & Co meddelande om felet inom skälig tid efter det att kund märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar kunden inte inom två år från det att hen har tagit emot varan eller tjänsten påbörjats, förlorar kund rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse gjord av Morot & Co.

 

Morot & Co äger rätt att välja hur eventuellt fel på vara/tjänst skall åtgärdas. Detta kan ske genom återbetalning, ny vara/tjänst eller reparation.

 

 1. Ansvarsbegränsning

Morot & Co har inte något ansvar gentemot kund för indirekta skador eller förluster. Eventuellt ansvar för ekonomisk skada är alltid maximerat till det belopp som kund erlagt som ersättning till Morot & Co beräknat per beställning.

 

 1. Force majeure

Morot & Co är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse mot kund, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet och sådan omständighet inte kunnat förutses. Såsom befriande omständighet skall bland annat avses myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, sabotage, epidemi/pandemi, olyckshändelse av större omfattning eller naturkatastrof. Som befriande omständighet skall även anses myndighetsbeslut som påverkar marknad och varor/tjänster negativt, t.ex. restriktioner, varningstexter, försäljningsförbud, onormala marknadsförhållanden samt om Morot & Co utsatts för brott som väsentligen påverkar bolagets verksamhet.     

 

16 Tillämplig lag och tvister

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Eventuella tvister mellan Morot & Co och kund skall avgöras av svensk domstol.

 

_______________________________

 

Kontaktuppgifter

Morot & Co,

C/o Mediafy Relations AB, A house, Östermalmsgatan 26A,

114 26 Stockholm

Kundtjänst

Telefon:08-517 50 222

E-post: [email protected]

Vi hjälper dig!